Povratak Home
  • Tekst
  • 428
    Dva medaljona s prikazom Julija Cezara i cara Vespazijana
    Limoges; 2. pol. XVII. st.
    Jacques I Laudin

    Medaljoni s likovima Julija Cezara i cara Flavija Vespazijana dio su niza od dvanaest likova najpoznatijih rimskih careva koji se kao ikonografijska tema pojavljuju s renesansnom obnovom antičkih tema i motiva koja se iz Italije u drugoj polovici XVI. st. prenijela i u ostale dijelove Europe. Na slikanom emajlu iz Limogesa likovi careva (cezara) pojavljuju se uvijek u medaljonu u dva oblika - kao ukras dijelova posude ili svijećnjaka ili kao samostalni niz.