Povratak Home
  • Tekst
  • 421
    Karlo Smjeli
    Innsbruck; XVI. st.

    U dvorskoj crkvi u Innsbrucku, sagrađenoj u renesansnom stilu s kasnogotičkim pojedinostima, nalazi se monumentalna grobnica Maksimilijana I. Brončani carev lik na visokome mramornom sarkofagu okružen je sa 28 brončanih kipova carevih predaka izvedenih u nadnaravnoj veličini. Jedan od njih u potpunosti korespondira s ovom statuetom, iako sve pojedinosti na tako maloj figuri nisu mogle biti izrađene.