Povratak Home
  • Tekst
  • 303
    Viseća svjetiljka
    Rim; rano kršćanstvo, V. st.

    Ovakve viseće svjetiljke bile su u upotrebi u katakombama već od I. st., a puni procvat dosežu u IV. i V. st. U ranokršćanskoj simbolici riba je simbol Krista.

    Grčku riječ IHTHYS što znači riba preuzeli su kršćani kao ideogram pa je svako slovo ove riječi početno slovo nove : Ihthys = Iesous Hristos Theou Hyos Soter = Isus Krist, sin Božji, Spasitelj. Ta je riječ i svojevrsni kriptogram: dovoljno je naime nacrtati ribu da bi istomišljenik znao o čemu je riječ bez straha da onaj koji tu poruku daje i onaj koji je otčitava budu otkriveni.