Povratak Home
  • Tekst
  • 271
    Arheološka zbirka - Stare civilizacije

    Najstariji izložak arheološke zbirke je Ženski idol iz mlađeg paleolitika. U okviru mezopotamske civilizacije (porječje Eufrata i Tigrisa), Sumerani, osnovavši sred. IV. tisuć. pr. Kr. gradove-države, stvaraju umjetnički stil koji i kasnije traje na tom području.

    Civilizacija staroga Egipta (dolina Nila) stvara društvo koje se - od preddinastičkih vremena do pada pod rimsku vlast - koleba između staroga i novoga, što se razabire i u njegovoj umjetnosti.